การบินไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

นางจันทริกา โชติกเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับสถานประกอบการ และสถานศึกษา รวม 17 แห่ง โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยสถานประกอบการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงาน ทักษะวิชาชีพ ให้ผู้เรียนเติบโตในสายอาชีพของตนเอง ทั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ ได้เล็งเห็นว่า ความร่วมมือดังกล่าวทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สามารถส่งนักศึกษามาฝึกงานที่การบินไทย ขณะที่การบินไทยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา อีกทั้ง ในอนาคตการบินไทยสามารถเชิญบุคลากรของสถาบันฯ มาเป็นวิทยากร
ได้ตามแต่ความตกลงกันอีกด้วย

อนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” สร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม (ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์) สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี เป็นต้น

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0