วัดมิ่งเมือง

หรือ วัดจ๊างมูบ ชื่อเรียกภาษาเหนือที่แปลว่า “วัดช้างหมอบ”

มีอายุกว่า 800 ปี ซึ่งยาวนานเท่ากับการสร้างเมืองเชียงราย

ตั้งอยู่ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุอยู่หลายอย่าง เป็นศิลปะล้านนาผสมกับศิลปะพม่า

มีปูชนียวัตถุสำคัญคือ พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ พระเจดีย์โบราณ ที่ได้รับการประทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

ภายในวัดมีพระวิหารไม้ลายคำ เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างไทใหญ่ และล้านนา กรุฝ้าเพดานแบบไตรภูมิ และบาลีเป็นรูปหงส์

ถือเป็นวิหารไม้หลังเดียวในเชียงราย ที่สมบูรณ์หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

องค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้น ลงรักปิดทองทั้งองค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 80 นิ้ว เป็นศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง ยุคต้น มีอายุถึง 400 กว่าปี มีนามว่า “หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง”

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0