พระรอด วัดมหาวันวรมหาวิหาร

Story & Photo by Vacationist Team

watmahawan 02640

วัดมหาวันวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใกล้คูเมือง ด้านทิศตะวันตก ถ.จามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน

watmahawan 02664

เป็นวัดสำคัญเก่าแก่ สร้างมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีขึ้นครองนครหริภุญไชย เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1200

watmahawan 02679

watmahawan 02677

พระนางจามเทวี ได้อัญเชิญพระพุทธรูปนาคปรกหรือพระศิลาดำจากเมืองละโว้ มาไว้ที่วัด ชาวเมืองเรียกว่า พระรอดหลวง หรือพระรอดลำพูน

watmahawan 00118

พระนางจามเทวีนั้นเดิมอยู่ที่อาณาจักรละโว้ เมื่อฤาษีวาสุเทพได้สร้างนครหริภุญไชยขึ้น พระนางจามเทวีได้เสด็จมาปกครองเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญไชย

watmahawan 02660

ต่อมาเมื่อนครหริภุญไชยเกิดสงครามกับขุนลัวะวิลังขะ พระฤาษีได้ใช้พระศิลาดำเป็นต้นแบบในการสร้างพระเครื่องแจกจ่ายแก่ชาวเมืองเพื่อใช้เป็นขวัญกำลังใจในการออกศึก พระเครื่องส่วนที่เหลือถูกบรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดมหาวันฯ

watmahawan 02652

ต่อมาในภายหลัง เจดีย์ที่บรรจุพระเกิดปรักหักพังลง ชาวบ้านพบเห็นพระเครื่องจึงเก็บไปบูชา โดยเชื่อว่าพระรอด มีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาด และปราศจากภัยอันตราย

watmahawan 02661

ซึ่งต่อมาได้เป็นแบบพิมพ์จำลองพระเครื่องที่ลือชื่อกรุหนึ่ง ชื่อพระรอดมหาวัน

https://goo.gl/maps/njdbmZj5U5A2

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0