วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือวัดพระศรีสรรเพชญ วัดประจำพระราชวัง ในสมัยอยุธยา เป็นต้นแบบของวัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตรในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

Wat Phra Si Sanphet 4621

ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างพระราชมณเฑียรเป็นที่ประทับที่บริเวณนี้ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือและอุทิศที่ดินเดิมให้สร้างวัดขึ้นภายในเขตพระราชวังเพื่อเป็นที่ใช้สำหรับประกอบพระราชพิธีสำคัญมากมาย รวมถึงพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาปีละ 2 ครั้ง จึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ทั้งเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ของอยุธยาเกือบทุกพระองค์

Wat Phra Si Sanphet 4605

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด เจดีย์ทรงลังกา 3 องค์ วางตัวเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของวัด สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เป็นองค์แรกทางฝั่งตะวันออก เมื่อปี พ.ศ. 2035 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราชบิดา) เจดีย์องค์ต่อมา (องค์กลาง) สร้างในปี พ.ศ. 2042 บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2) และเจดีย์ฝั่งตะวันตก สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระราชบิดา) รวมเป็นสามองค์

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น. เวลาประมาณ 19.30 น. – 21.00 น. จะมีการส่องไฟชมโบราณสถาน
ค่าเข้าชม : คนไทย ผู้ใหญ่คนละ 10 บาท ชาวต่างชาติ คนละ 50 บาท (ส่วนเด็ก นักเรียน นักศึกษา ไม่เสียค่าเข้าชม)

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0