บริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จํากัด เปิดคอนเซปต์สโตร์ “PlaceLL” แห่งแรกในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ยุคใหม่

กรุงเทพฯ 6 กันยายน 2562 – บริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จํากัด แบรนด์ภาชนะถนอมอาหารและเครื่องใช้ในบ้านชั้นนําจากประเทศเกาหลีใต้ เปิดคอนเซ็ปต์สโตร์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ในช่ือ “PlaceLL (เพลส แอลแอล)” ท่ีชั้น 5 โซน Atrium ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นําเสนอ สินค้าคุณภาพท่ีมีความหลากหลายและครบครันกว่าเดิม ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม และมีแผนจะปรับปรุงแฟล็กชิปสโตร์ 2 สาขาท่ีมีอยู่เดิมและเปิดสาขาใหม่ภายในปีนี้

PlaceLL 2

จุง วุง มูน กรรมการผู้จัดการบริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “ปีนี้เราต้องการ สร้างแบรนด์ให้ลูกค้าคนไทยรู้จัก บริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จํากัด มากขึ้น และทราบว่าเรามี สินค้าอ่ืนๆ ด้วย จึงได้เปิดคอนเซ็ปต์สโตร์ในช่ือ PlaceLL ซ่ึงท่ีเกาหลีเปิดไปแล้ว 3 สาขา ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเราเลือกมาเปิด

PlaceLL 3

ภายในร้านมีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นกล่องถนอมอาหาร ขวดน้ำ กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ เคร่ืองใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ทําอาหาร เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก อีกทั้งเอาใจคนรักการท่องเท่ียวโดยมีของใช้สําหรับการเดินทางให้เลือก มากมาย และเรายังมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลาสติก Single Use จึงอยากเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้กับคนไทยได้มีของใช้คุณภาพดี มีดีไซน์ทันสมัย

PlaceLL 4

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ของคนไทยและเป็นตัวช่วยในชีวิตประจําวันสําหรับกลุ่มผู้ใช้ท่ีมีตั้งแต่เด็กไปจนถึงพ่อบ้าน แม่บ้านยุคใหม่ท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ซ่ึงภายในปีนี้เราจะทยอยปรับปรุงร้านค้าท่ีมีอยู่เดิมทั้ง 2 สาขาให้ เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ใหม่ รวมถึงตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 5 สาขาภายในปี 2563 ด้วย”

PlaceLL 5

บริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จํากัด แบรนด์ภาชนะถนอมอาหารและเครื่องใช้ในบ้านชั้นนําจากประเทศเกาหลีใต้ มีช่ือเสียงจากผลิตภัณฑ์กล่องถนอมอาหารท่ีมีนวัตกรรมป้องกันอากาศเข้าออก และป้องกันการรั่วได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ได้เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงปัจจุบันมี สินค้าจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ออนไลน์ และแฟล็กชิปสโตร์ 2 สาขา คือ ท่ีแฟชั่นไอส์แลนด์และเมกาบางนา

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0