หออัตลักษณ์นครน่าน

เรื่องและภาพโดยทีมงาน Vacationist

หออัตลักษณ์นครน่าน 07423

หออัตลักษณ์นครน่าน 07396

เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ผสมผสานศิลปะล้านนา แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

หออัตลักษณ์นครน่าน 07416

หออัตลักษณ์นครน่าน 07401

หออัตลักษณ์นครน่าน 07418

มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเมืองน่าน ต้นกำเนิดเมืองน่าน

หออัตลักษณ์นครน่าน 07409

หออัตลักษณ์นครน่าน 07394

ภายในจะมีห้องฉายวีดีทัศน์เมืองน่าน, ห้องแสดงวิวัฒนาการสายสัมพันธ์เมืองน่านสู่รัตนโกสินทร์ สายสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก เชียงราย แพร่ น่าน พระเยา

หออัตลักษณ์นครน่าน 07397

ซึ่งเป็นเมืองโบราณล้านนาตะวันออกประกอบด้วย เวียงกาหลง เวียงลอ  เวียงสรอง เวียงวรนคร ในเทือกเขาผีปันน้ำและทิวเขาหลวงพระบาง วิถีชีวิตริมน้ำ เชื่อมโยงกันโดยอาศัยเกลือจากเมืองน่าน

หออัตลักษณ์นครน่าน 07424

หออัตลักษณ์นครน่าน 07403

หออัตลักษณ์นครน่าน 07404

กลุ่มชาติพันธุ์คนน่าน ม้ง เมี่ยน ก่อ ไทลื้อ ฯลฯ ผังเมืองน่านและประวัติเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ, วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ, สถาปัตยกรรมเมืองน่าน, มรดกทางธรรมชาติ, อุทยานธรรมชาติต่างๆ

หออัตลักษณ์นครน่าน 07427

หออัตลักษณ์นครน่าน 07431

หออัตลักษณ์นครน่าน 07430

ห้องจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายของที่ระลึก สามารถติดต่อเข้าชมได้เป็นหมู่คณะ

หออัตลักษณ์นครน่าน 07428

 

หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ถนนยันตรกิจโกศล
เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
โทร 054-050-058

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0