โครงการหลวงแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการหลวงแม่ลาน้อย จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 หลังจากพระบาทสมเด็ฺจพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวบ้านห้วยห้อมเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2414

ในขณะนั้นพื้นที่แห่งนี้มีการตัดไม้ทำลายป่า ปลูกฝิ่นเป็นพื้นที่กว้าง หลังจากปี พ.ศ. 2514 แล้วได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่บ้านห้วยห้อมอีก 2 ครั้ง (พ.ศ. 2519, 2521) จึงมีพระราชกระแสรับสั่งกับประธานมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้ช่วยพัฒนาอาชีพทั้งด้านการเกษตร สังคม และสาธารณสุข แก่ชาวบ้าน จึงเป็นที่มาของโครงการหลวงแม่ลาน้อย

ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 – 1,100 เมตร ประชากรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และ ละว้า รวม 5 หมู่บ้าน

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรโดยรอบ ในการเพาะปลูกพืชผักตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐานพืชอินทรีย์ของกาแฟ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร

นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชาวบ้านและชุมชน โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่บ้านปลอด ยาเสพติด ส่งเสริมการอนุรักษ์งาน หัตถกรรมชนเผ่า ฯลฯ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย 105 หมู่5 บ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 09 3167 1649, 08 3011 0784 อีเมล: mln7026rpf@gmail.com

การเดินทาง
– เส้นทางที่1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง โดยใช้ เส้นทาง หลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ผ่านอ าเภอ แม่สะเรียงไปอ าเภอแม่ลาน้อย ถึง กิโลเมตรที่ 132 ตรงข้ามไปรษณีย์อ าเภอแม่ลาน้อยให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง 1266 อีก ประมาณ 30 กิโลเมตร
– เส้นทางที่2 จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 164 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทาง หลวงหมายเลข 108 ผ่านอ าเภอขุนยวม ไปอ าเภอแม่ลาน้อย ตรงข้ามไปรษณีย์แม่ลาน้อยให้เลี้ยวซ้าย ไปตามเส้นทาง 1266 อีกประมาณ 30 กิโลเมตร

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0