วัดสันป่ายางหลวง – เมืองหริภุญชัย ลำพูน

Watsanpayang 00142-1

วัดสันป่ายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดของจังหวัดลำพูน บรรจุพระอัฐิธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาน วัดสันป่ายางหลวง เดิมเป็นศาสนสถานของพราหมณ์ ต่อมามีพระเถระจากประเทศพม่าจำนวน 3 รูป คือพระกัณฑโว พระโสภโณ พระอุตตโม เข้ามาจำพรรษาเผยแพร่แสดงธรรมจนเป็นที่เลื่อมใส จึงพร้อมใจกันเปลี่ยนเทวสถานให้เป็นวัด ในปี พ.ศ. 1074 ชื่อวัดขอมลำโพง มีพระกัณฑ์โวเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ถือเป็นวัดทางศาสนาพุทธแห่งแรกของแดนล้านนา มีการสร้างเจดีย์และนำอันเชิญพอัฐิธาตุกลางกระหม่อมของอัครสาวกคือ พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร มาประดิษฐานไว้
จนถึงสมัยพระนางจามเทวีมาสร้างเมืองหริภุญชัย เป็นปฐมกษัตริย์องค์แรกเมืองลำพูน ได้บูรณะวัดขอมลำโพง เมื่อปี พ.ศ. 1202 และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอาพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นวัดสันป่ายางหลวง ด้านในมีพระวิหารพุทธรัตนมหานทีศรีหริภุญชัย หรือพระวิหารพระเขียวโขง เป็นที่ประดิษฐานพระหยกเขียวซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง 

Watsanpayang 00138

ซุ้มประตูวิหารหลวง งดงามวิจิตรตระการตา

Watsanpayang 00145

หอระฆัง

Watsanpayang 00166

ตัววิหารสร้างใหม่เมื่อปี 2520 พระประธานองค์เดิมเมื่อ 1,300 ปีก่อน

Watsanpayang 00149

วิหารพระเขียวโขง

Watsanpayang 00151

Watsanpayang 00153

ความสวยงามวิจิตรบริเวณหน้าวิหารพระเขียวโขง

Watsanpayang 00154

Watsanpayang 00158

พระเขียวโขง พระพุทธรูปหยกเขียวจากแม่น้ำโขง ประดิษฐานเหนือพระประธาน

Watsanpayang 00161

 

วัดสันป่ายางหลวงตั้งอยู่บนถนนสายต้นยางม วัดอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองลำพูน
113 หมู่ 6 สันป่ายางหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :