กรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว”

กรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย
“หมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว”

 

Otop Village Contest Award 1

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชนจากหลายแขนงร่วมงาน

Otop Village Contest Award 7

นายนิสิต กล่าวว่า ในปี 2561 กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การนำของพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงาน “โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village 8 เส้นทาง”

Otop Village Contest Award 6

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้การบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในพื้นที่ 31 จังหวัด จำนวน 125 หมู่บ้าน ดังนี้ เส้นทางที่ 1 อารยธรรมล้านนา 4 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และพะเยา) เส้นทางที่ 2 ฝั่งทะเลตะวันออก 4 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ชลบุรี และระยอง) เส้นทางที่ 3 อารยธรรมอีสานใต้ 4 จังหวัด (นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี) เส้นทางที่ 4 ฝั่งทะเลตะวันตก 3 จังหวัด (เพชรบุรี ชุมพร และระนอง) เส้นทางที่ 5 วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง 4 จังหวัด (อยุธยา นนทบุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี) เส้นทางที่ 6 อันดามัน 4 จังหวัด (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล) เส้นทางที่ 7 วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง 7 จังหวัด (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนมอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) และเส้นทางที่ 8 มรดกโลกด้านวัฒนธรรม 2 จังหวัด (ตาก และกำแพงเพชร)

Otop Village Contest Award 4

พร้อมทั้งได้เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้สู่สาธารณชนในวงกว้างผ่านสื่อทุกแขนง ครอบคลุมทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์โฆษณาชุด OTOP Village..ไปแล้วจะรัก ซึ่งมี “เต๋อ – ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ รวมถึงการจัดประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “DESTINATIONS TO OTOP VILLAGE จุดหมาย…ปลายทาง หลากเสน่ห์ หลายผลิตภัณฑ์ วิถีชุมชน” เป็นต้น

Otop Village Contest Award 2

สำหรับการจัดงานนิทรรศการ “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ในระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา อัตลักษณ์พื้นถิ่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแต่ละหมู่บ้าน รวมถึงการจัดแสดงภาพถ่าย และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งจะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village 8 เส้นทาง ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 8 หมู่บ้าน ซึ่งมีเสน่ห์แตกต่างกันไปตามอัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบด้วย 1. บ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2. บ้านอ่าวสลัด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 3. บ้านแก้งเรือง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 4. บ้านหาดสมแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 5. บ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6. บ้านคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 7. บ้านหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และ 8. บ้านชุมนุมไทร (ป่าคา) อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

Otop Village Contest Award รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
(รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน)

Otop Village Contest Award รางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป
(รางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป)

Otop Village Contest Award รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา
(รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา)

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดแสดงภาพถ่ายจากการประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “DESTINATIONS TO OTOP VILLAGE จุดหมาย…ปลายทาง หลากเสน่ห์ หลายผลิตภัณฑ์วิถีชุมชน” ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 600,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ได้มีการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ประชาชนทั่วไป 2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ 3. บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,399 ภาพ

 

“การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้า OTOP
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆ เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนตื่นตัวและเกิดการรวมพลังชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า สามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเพิ่มรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน”
นายนิสิต กล่าว

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :